Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Gümnaasium Õppetöö ja õppekavad

Õppetöö ja õppekavad

VHK GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

VHK Gümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted

Kuna Vanalinna Hariduskolleegium on orienteeritud noortele, kes soovivad välja arendada oma eripära, siis on õpe siin korraldatud huvi- ja üldharidust ühendavates kooslustes, mis on välja töötatud Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Miikaeli Ühenduse koostöös. See tähendab, et iga õpilane õpib VHK Gümnaasiumis kui üldhariduskoolis ja üldjuhul valitud huvialakoolis järgides programmilist õpet. Huvialakooli õpe on tasuline.

Loe edasi klikkides siia


Õppesuundade kirjeldused ja nende tunnijaotusplaan ning valikkursuste loendid ja valimise põhimõtted


Meil on klassideta gümnaasium, kus on kolm õppesuunda, mis jagunevad erinevateks eriala õpperühmadeks:

1.   REAAL-ÕPPESUUND

Reaalõppesuuna moodustavad inseneeria õpperühm ja meditsiini õpperühm. Õpet reaalsuunal soovitame õpilastele, kes tahavad süveneda loodus- ja täppisainetesse. Õppeplaan on koostatud nii, et see looks valmisoleku õpingute jätkamiseks loodusteaduslikes, meditsiinilistes või tehnikavaldkondades.
Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest (RK), kooli valitud kohustuslikest kursustest (KK), õppesuuna valikkursustest (ÕK) ja huvikooli kursustest (HK).  Kooli valitud kursuste kaudu on õpilasele antud võimalus mõelda kaasa teemadel, mis on seotud kultuuri püsimisega. Õpilane läbib matemaatika laiendatud kursuse, suuna valikkursustena süvendatud keemia- ja füüsikakursused. Huvikooli kursused annavad võimaluse tutvuda inseneeriaõppega, osaleda meditsiini- ja IT-valdkonna kursustel, käia õppekäikudel ja erikursustel.

Reaal-suuna õpe on üldjuhul integreeritud MTÜ Miikaeli Ühenduse Täppisteaduste kooli (tasuline huvikool) õppega.

Reaalsuuna ja Täppisteaduste kooli õppeplaan

 

 

2.   SOTSIAAL PRANTSUSE KEELE/MAJANDUSE-ÕPPESUUND

Sotsiaalõppesuuna moodustavad prantsuse keele ja majanduse õpprühmad. Õpet sellel õppesuunal soovitame õpilastele, keda huvitavad inimese, ühiskonna, majanduse, ettevõtluse ja kultuuriga seonduvad küsimused. Õppeplaan on koostatud nii, et see looks valmisoleku õpingute jätkamiseks eelpoolnimetatud valdkondades.

Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest (RK), kooli valitud kohustuslikest kursustest (KK), õppesuuna valikkursustest (ÕK) ja huvikooli kursustest (HK).  Kooli valitud kursuste kaudu on õpilasele antud võimalus mõelda kaasa teemadel, mis on seotud kultuuri püsimisega. Matemaatikas saab valida laia või kitsa programmi vahel, suuna valikkursustena on kavas täiendavad kursused  kirjandusest, ühiskonnast ja rahvusvahelistest suhetest.

Suunaga on seotud üldjuhul kaks huvikooli programmi:

1. integratsioon MTÜ Miikaeli Ühenduse Keeltekeskuse (tasulise) õppega. See sisaldab prantsuse keele, prantsuse kultuuri ja kirjanduse, tõlkimise jt kursuseid. Õppima oodatakse nii algtaseme õppijaid kui ka edasijõudnuid.

Sotsiaalsuuna prantsuse keele õppeplaan

 

2. integratsioon MTÜ Miikaeli Ühenduse Arengukeskuse (tasulise) õppega, mille sisuks on majandust, IT-alaseid, ettevõtlust ja ühiskonda käsitlevad kursused.

Sotsiaalsuuna majandusõppe õppeplaan

 

3.   KUNSTI-ÕPPESUUND

Kunsti õppesuuna moodustavad kunsti-, teatri- ja muusikaeriala rühmad. Õpet kunsti suunal soovitame õpilastele, keda huvitab kunstidega seonduv. Õppeplaan on koostatud nii, et see looks valmisoleku õpingute jätkamiseks eelpoolnimetatud valdkonnas.

Suund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest (RK), kooli valitud kohustuslikest kursustest (KK), õppesuuna valikkursustest (ÕK) ja huvikooli kursustest (HK).  Kooli valitud kursuste kaudu on õpilasele antud võimalus mõelda kaasa teemadel, mis on seotud kultuuri püsimisega. Matemaatikas saab valida laia või kitsa programmi vahel, suuna valikkursustena on kavas kursused kirjandusest, ühiskonnast ja kunsti-/muusikaajaloost. Huvikooli kursuste sisuks on teatri, kunsti, muusika või filmiga seonduv.

Suunaõppele lisandub üldjuhul üks järgmistest huvikooliprogrammidest:

  • VHK Muusikakool: muusikateooria, harmoonia, muusikalugu jt. erialakursused.
  • VHK Teatrikool: näitlejameisterlikkus, lavakõne, lavaline liikumine jt.
  • VHK kinoõpe: dokumentalistika, stsenaristika-mängufilm, näitlejatöö, kompositsioon, kinoajalugu. Järgmine vastuvõtt kevadel 2026.
  • VHK Kunstikool: maalimine, joonistamine, kompositsioon jt. eriaalkursused .

Kunstisuuna ja huvikooli ühendatud õppeplaan

 

Lisaks ülalkirjeldatud kohustuslikele kursustele saavad õpilased kolme aasta jooksul valida ka õppesuunast sõltumatuid valikkursuseid :

  • Koorid
  • Kunstiklubi
  • Seltskonnatants
  • Kooliajakiri TASKU
  • ettevalmistuskursused riigieksamiteks ja olümpiaadideks

 

Õppetöö toimub kursuste süsteemis. Kursuse pikkuseks on 35 tundi, millest valdav osa on auditoorne töö, osa iseseisev töö ning arvestused.

Kooliaasta on jagatud viide õppeperioodi. Iga periood kestab seitse nädalat.

Tagasidet õppetööst saavad õpilased ja lapsevanemad Stuudiumi kaudu.

Selleks, et anda gümnasistidele võimalus kujundada endas peituvad eeldused võimeteks, saavad nad omal valikul õppida samaaegselt ka VHK või Miikaeli ühenduse huvikoolides. Gümnaasiumi ja huvikoolide tunniplaanid on kooskõlastatud, et noorte päevaplaanid oleksid võimalikult aega- ja jõudusäästvad.

 

Tegevused dokumentidega