Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Põhikool Põhikooli kodukord

Põhikooli kodukord

Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilaste korrareeglid

Sissejuhatus

 

Kooselu eeldab kokkuleppeid. Nii õpilased kui ka õpetajad veedavad õppeperioodil suurema osa päevast koolis. Korrareeglid on selleks, et see aeg kulgeks meeldivas ja turvalises õhkkonnas. Samal ajal aitavad korrareeglid kujundada otstarbekaid harjumusi ja tööoskusi, mis on vajalikud toimetulekuks ka edaspidises elus.

 

Käitumine

 • Ole korrektne, viisakas, vaoshoitud. Nõua endalt kõrget enesedistsipliini.
 • Suheldes täiskasvanud inimestega, kasuta oma kõnes sobivaid pöördumisvorme (õpetaja, proua, härra jne.)
 • Ole tähelepanelik ja abivalmis:
 • kitsastes koridorides anna teed;
 • paku oma abi, kui näed õpetajaid või koolipersonali raskeid asju kandmas.
 • Tervita kooli tulnud külalisi ning juhata nad õpetajate tuppa.
 • Hoia enda, kaasõpilaste ja kooli vara. Vastasel juhul pead hüvitama tekitatud kahju.
 • Ära too kooli kaasa:

terariistu, relvi, paugutajaid, tikke jne.

väärisesemeid (ehted, raadiod, pleierid jne.)

suuri rahasummasid

koduloomi

närimiskummi

 

Kadunud asjad
 • Sa oled ise vastutav kõikide oma riietusesemete ja asjade eest, mida sa kooli kaasa võtad.
 • Kõik esemed peavad olema märgistatud.
 • Leitud asju hoitakse koolis kuni poolaasta lõpuni. Seejärel pannakse need heategevusmüüki või kingitakse abivajajatele.
 • Koolis on keelatud igasuguste esemete vahetamine, müümine ja ostmine.

 

Haigused ja õnnetusjuhtumid
 • Ära tule  haigena kooli.
 • Haigestumise või õnnetusjuhtumi korral pöördu oma klassijuhataja, aineõpetaja või kooliarsti poole, kes saavad sind aidata ja vajaduse korral kontakteeruvad sinu vanematega.

 

Õppetunni alustamine
 • Ära hiline tundi.
 • Sisene klassiruumi vaikselt, tervita kõiki ruumis viibijaid, võta seljast üleriided ning vaheta jalatsid.
 • Põhjusega hilinemise korral vabanda ning esita õpetajale põhjendatud selgitus.
 • Aseta tunniks vajalikud õppetarbed (v.a. koolikott) enne tunni algust lauale.
 • Hoolitse selle eest, et klassiruum oleks korras ja puhas (kontrolli oma töökoha ümbrust).
 • Alusta õppetundi vaikuses.
 • Klassiruumi sisenevat õpetajat või teisi täiskasvanuid tervita püstitõusmisega.

 

Õppetund
 • Lülita mobiiltelefon enne tundi välja või hääletule režiimile.
 • Kuula õpetajat tähelepanelikult ja vaikselt.
 • Keskendu ja täida täpselt õpetaja korraldusi.
 • Klassitunnis kõnele tubase häälega ja ükshaaval.
 • Sõna soovides tõsta käsi ning alusta vestlust õpetaja loal.
 • Ära häiri õpetajat ja kaasõpilasi tunni ajal. See on keelatud.
 • Kodused ülesanded kirjuta kohe õpilaspäevikusse.

 

Õppetunni lõpetamine

 • Õppetunni lõpetab õpetaja.
 • Tunni lõppedes tõuse püsti ja ole vaikselt.
 • Klassiruumist lahku ainult õpetaja loal.
 • Koduklassis pane õppevahendid oma sahtlisse või kappi.
 • Kui tund ei toimu koduklassis, ära kasuta sahtlit.

 

Korrapidaja õpilase kohustused

 • Jälgi, et iga tunni alguses klassiruum oleks korras, tahvel puhas.
 • Lukusta uks koolipäeva sees siis, kui klass lahkub ruumist.
 • Koolipäeva lõpus pühi põrand, pese tahvel, korrasta pingiread, sulge aknad ja lukusta uks.
 • Anna klass üle klassijuhatajale või sekretärile.

 

Einestamine
 • Lõunasööki pakutakse sööklas.
 • Söö vaikselt ja korralikult.
 • Jälgi, et keegi sinu tõttu söömata ei jääks.
 • Korista oma söögilaud.
 • Kodust kaasavõetud einet võid söögivahetunni ajal klassis süüa.
 • Kui ostad eine ja joogi kooli puhvetist, söö seda sealsamas.
 • Hoia oma kooliruumid ja ümbrus puhtana.

Vahetund

 • Vahetund on mõeldud puhkamiseks (koridor, klassiruum, raamatukogu, mänguruum).
 • Liigu koridorides ja treppidel rahulikult ja õigel poolel.
 • Jälgi, et sinu tegevus ei segaks teisi: ära torma ega lärma.
 • Jõua õigeks ajaks tundi.

 

Riietumine

 • Koolis kanna koolivormi
 • Kasuta võimlemistundides spordirõivaid ja -jalatseid.
 • Kooliruumides kanna vahetusjalatseid.

 

VHK õpilasena on sul õigus

 • olla informeeritud nii koolis toimuvast kui ka õpilasele esitatavatest nõudmistest;
 • elada ja õppida rahus ja kaitstuses;
 • olla omanäoline ja oodata, et seda tunnustatakse;
 • mitte olla tagakiusatav;
 • avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid koolielu korraldamiseks;
 • kuuluda õpilasomavalitsusse;

 

Turvalisuse leidmiseks on sul õigus

 • kaitsta ennast, eemaldudes kiusajatest;
 • pöörduda õpetaja või mõne teise kooli töötaja poole, kui tunned, et sind on solvatud või mõnel muul viisil õnnetuks tehtud. Selleks õpetajad ongi, et sind aidata ja toetada.

 

VHK õpilasena oled sa kohustatud

 • käituma väärikalt igas olukorras;
 • hoidma kooli au;
 • esindama oma klassi/kooli nii oma kooli üritustel kui ka väljaspool;
 • elama tervislikult (mitte suitsetama (k.a e-sigaretti), mitte tarbima narkootilisi aineid ega alkohoolseid jooke).

 

Koolielu turvalisusega seoses oled kohustatud

 • mitte liituma kiusajate kambaga;
 • tegema koostööd kiusamise ja vägivalla ärahoidmiseks
 • teatama õpetajale igast vägivalla juhust (vastasel korral võid sa kiusamisele ja vägivallale kaasa aidata);
 • ära hoidma kaklusi ja kiusamisi oma sõpruskonnas.

 

VHK õpilase tunnustamise astmed

 • suuline kiitus;
 • suuline kiitus kogunemisel;
 • kiitus õpilaspäevikusse;
 • õppenõukogu kiitus klassitunnistusele kandmisega.

 

VHK õpilase karistamise astmed

 • suuline laitus;
 • märkus õpilaspäevikus, lapsevanema informeerimine;
 • vestlus koolijuhatajaga lapsevanema juuresolekul;
 • koolijuhataja käskkiri;
 • õppenõukogu märkus klassitunnistusele kandmisega;
 • käitumishinde alandamine  mitterahuldavaks.

 

 

Tegevused dokumentidega