Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Koostööpartnerid Meie Pärand Põhikiri

Põhikiri

SIHTASUTUS MEIE PÄRAND PÕHIKIRI


 1  ASUKOHT, TÄHTAEG JA MAJANDUSAASTA
1.1 Sihtasutuse nimeks on Sihtasutus Meie Pärand (edaspidi „sihtasutus").
1.2 Sihtasutuse asukohaks on Tallinn Eesti Vabariik.
1.3 Sihtasutus on asutatud määramata ajaks.
1.4 Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.


 2  EESMÄRK, ÜLESANDED JA SOODUSTATUD ISIKUD
2.1 Eesmärgiks on ärgitada elanikkonda panustama kultuuripärandi hoidmisse ja väärtustamisse, nii et võimalikult palju esiisade pärandist säiliks järgnevatele põlvkondadele ja kujundaks neis valmisolekut olla pärandi tähendust mõistvateks pärijateks.
2.2 Eesmärgi täitmiseks on sihtasutuse põhilisteks ülesanneteks:
2.2.1 koguda nii rahalisi vahendeid kui ka koondada kodanikuinitsiatiivi sellise kultuuripärandi hoidmiseks ja väärtustamiseks, mille heaperemehelikuks valdamiseks omanikul (olgu ta siis üksikisik, organisatsioon, kohalik omavalitsus või riik) ei jätku vahendeid egajõudu;
2.2.2 luua usaldusfond, mis võiks omandada hooletusse jäänud kultuurilise väärtusega hooneid ja rajatisi, et neid korrastada ja avalikes huvides tööle rakendada;
2.2.3 nõustada üksikisikuid ja ühendusi kultuuripärandi säilitamise ja renoveerimise küsimustes ning vahendada rahvusvahelist kogemust.
2.3    Soodustatud isikuteks on sihtasutuse tegevuse ja eesmärgiga seotud isikud, kell|
tegevus aitab kaasa sihtasutuse eesmärkide saavutamisele. Soodustatud isikuks ei ole
asutaja, juhtimis- või kontrollorgani liige, sihtasutusele või sellise isiku juhtimis- või
kontrollorgani liikmele annetusi teinud isik ega nimetatud isikutega seotud isik
(seotud isikuks on abikaasa, otsejoones sugulane, õde või vend, õe või venna alaneja
sugulane, abikaasa otsejoones sugulane, abikaasa õde või vend).


 3  SIHTASUTUSELE VARA ÜLEANDMISE, KASUTAMISE JA KÄSUTAMISE KORD

3.1 Sihtasutuse vara moodustub annetustest, kingitustest, sihtotstarbelistest eraldistest, sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavast majandustegevusest ja muudest seadusega lubatud allikatest.
3.2 Sihtasutusele laekuva vara võtab vastu ja selle üle korraldab arvepidamist sihtasutuse juhatus või juhatuse poolt volitatud isik.
3.3 Sihtasutus kasutab ja käsutab oma vara põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning jooksvate kulude katteks. Sihtasutus kasutab oma vara kooskõlas seaduse, põhikirja ja nõukogu otsustega. Vara käsutajaks on sihtasutuse juhatus. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.
3.4 Sihtasutus tagab, et talle tehtud sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse alati annetaja määratud eesmärgi saavutamiseks.


 4  NÕUKOGU JA JUHATUS, NENDE TASUSTAMINE
Nõukogu
4.1 Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.
4.2 Nõukogus on kolm (3) kuni kuus (6) liiget.
4.3 Nõukogu liikme volituste tähtaeg on viis (5) aastat.
4.4 Asutamisel määravad nõukogu liikmed asutajad. Asutamise järgselt on igal asutajal õigus määrata ja tagasi kutsuda kuni kaks nõukogu liiget, teatades nõukogu liikme valimisest või tagasi kutsumisest sihtasutuse juhatust, kes teavitab sellest ülejäänud nõukogu liikmeid ning fikseerib muudatuse nõukogu liikmete nimekirjas.
4.5 Nõukogu pädevuses on muuhulgas:
4.5.1 otsuste tegemine seoses tehingute tegemisega, mis väljuvad sihtasutuse igapäevase majandustegevuse raamest;
4.5.2 otsuste tegemine ja juhatusele nõusoleku andmine sihtasutuse poolt osaluse omandamiseks või lõpetamiseks äriühingus ja kinnisasjade ning registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks või asjaõigusega koormamiseks ning fondi eelarves ettenähtud summasid ületavate tehingute tegemiseks;
4.5.3 sihtasutuse poolt läbiviidavate konkursside ja projektide tingimuste ja tulemuste kinnitamine ning stipendiumite määramise otsustamine;
4.5.4 sihtasutuse tegevuseks vajalike ekspertgruppide koosseisude ja volituste kinnitamine;
4.5.5 sihtasutuse aastaaruande ja eelarve kinnitamine.
4.6 Nõukogu võib otsuseid vastu võtta koosolekul või koosolekut kokku kutsumata. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest^ Nõukogu otsus on vastu võetud, kuf selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest, kui põhikirjas või seaduses ei ole ette nähtud teisiti. Koosolekut kokku kutsumata on nõukogu otsus vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud kirjalikult kõik nõukogu liikmed.
4.7 Nõukogu liikmele võib maksta tasu. Nõukogu liikme tasustamise korra ning tasude ja muude hüvede suuruse määramisel, samuti nõukogu liikmega lepingu sõlmimisel tuleb tagada, et nõukogu liikmele sihtasutuse poolt tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus vastavuses nõukogu liikme ülesannete ja sihtasutuse majandusliku olukorraga.
Juhatus
4.8 Sihtasutust juhib ja esindab juhatus.
4.9 Juhatus koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest.
4.10 Juhatus liikme volituste tähtaeg on viis (5) aastat.
4.11 Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu lihthäälteenamusega.
4.12 Juhatuse liikmele võib maksta tasu. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega. Nõukogu peab juhatuse liikme tasustamise korra ning tasude ja muude hüvede suuruse määramisel, samuti juhatuse liikmega lepingu sõlmimisel tagama, et juhatuse liikmele sihtasutuse poolt tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus vastavuses juhatuse  liikme ülesannete ja sihtasutuse majandusliku olukorraga.
4.13 Juhatuse või nõukogu liikmele makstav tasu ei tohi ühelgi juhul ületada samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.


 5  RAAMATUPIDAMINE    JA    AUDIITORI    VALIMISE    NING TAGASIKUTSUMISE KORD

5.1 Sihtasutuse raamatupidamist korraldab juhatus.
5.2 Sihtasutuse audiitori määramise, tema volituste kestuse ning tema tasustamise korra otsustab nõukogu. Kui nõukogu ei otsusta teisiti, on audiitori volituste kestuseks üks aasta alates tema määramise otsustamisest.


 6  PÕHIKIRJA MUUTMISE KORD
 6.1  Sihtasutuse põhikirja võib muuta üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks, järgides sihtasutuse eesmärki. Põhikirja võib muuta üksnes asutajate või nõukogu konsensuslikul otsusel.


 7  SIHTASUTUSE ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE
7.1 Sihtasutuse ühinemiseks või jagunemiseks on vajalik asutajate või nõukogu liikmete konsensuslik otsus. Sihtasutus lõpetatakse asutajate või nõukogu konsensusliku otsusega või muudel seaduses sätestatud alustel.
7.2 Sihtasutuse likvideerijateks on juhatuse liikmed.
7.3 Sihtasutuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.


Põhikiri on kinnitatud käesoleva asutamislepingu lisana 13.12.2010.a.

Tegevused dokumentidega